Kapvergunning aanvragen

Voordat er een boom gekapt kan worden moeten er bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden zoals het aanvragen van een kapvergunning voor de boom in kwestie. Hieronder staat het een en ander over het aanvragen van een kapvergunning.

Algemene aanvraag van een kapvergunning

Voor het kappen of verplanten van elke boom hebt u een kapvergunning nodig. Dat is ook het geval als u de boom voor de eerste maal wilt knotten of kandelaberen. Men spreekt van een boom als die een dwarsdoorsnede heeft van 10 centimeter of meer, gemeten op 1,3 meter boven het maaiveld. Is een boom meerstammig, dan geldt de omvang van de dikste stam.

Wie kan een kapvergunning aanvragen?

Alleen de eigenaar of erfpachter van de grond waarop een boom staat, kan een kapvergunning aanvragen. Huurders kunnen zelf geen kapvergunning aanvragen maar moeten dat doen via de verhuurder, meestal een woningbouwvereniging. Als de boom op gemeentegrond staat, kunt u een verzoek om te kappen indienen bij de gemeente.

Hoe vraagt ik de vergunning aan?

U stuurt de schriftelijke aanvraag naar de gemeente. Om verwarring te voorkomen geeft u met een situatieschets aan voor welke boom of bomen u de aanvraag doet, en waar de boom staat ten opzichte van de aangrenzende woning(en). Ook vermeldt u om welke reden u wilt kappen. De boomdeskundige van de gemeente komt de situatie ter plekke beoordelen en zal vrijwel altijd contact met de aanvrager en/of de bewoner opnemen.

Wat gebeurt met mijn aanvraag?

Na de beoordeling ter plaatse komt een publicatie van de kapaanvraag in een huis-aan-huisblad. De aanvraag ligt vervolgens twee weken voor ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. In die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de kapaanvraag bij de gemeente indienen. Na deze twee weken gaat de aanvraag met de zienswijzen en een advies van de boomdeskundige naar het Dagelijks Bestuur van de gemeente. Het bestuur beslist of u een kapvergunning krijgt.

Wat gebeurt na het kapbesluit?

Ook het kapbesluit wordt gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Hiertegen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van het kapbesluit naar de aanvrager schriftelijk bezwaar maken. Voor bomen op gemeentegrond gelden dezelfde regels. Bezwaar maken tegen een kapvergunning heeft geen schorsende werking. De aanvrager mag dus gewoon kappen. Als een belanghebbende kap wil voorkomen tijdens de behandeling van zijn bezwaarschrift, moet de belanghebbende zo snel mogelijk schorsing van de vergunning aanvragen bij de rechter.

Wanneer mag ik kappen?

U mag de boom of bomen pas kappen, als u de kapvergunning in handen hebt. Tijdens de kapwerkzaamheden moet u de vergunning kunnen tonen. De gemeente zelf wacht in niet spoedeisende gevallen met kappen tot de bezwaartermijn verstreken is en het bezwaar in de Commissie Bezwaar en Beroep behandeld is. U mag (nog) niet kappen als daardoor jonge of broedende vogels verstoord worden. De kapvergunning blijft één jaar geldig.

Moet ik een andere boom herplanten?

In sommige gevallen legt de gemeente u een herplantplicht op. U moet dan ter compensatie een andere boom planten. Of dat gebeurt, is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte. In de kapvergunning staat altijd of u een herplantplicht heeft en binnen welke termijn de herplant moet plaatsvinden.

Noodkap

Is een boom ziek of gevaarlijk voor de omgeving, dan kunt u toestemming krijgen voor noodkap. De boomdeskundige van de gemeente zal na uw melding de boom onderzoeken. Daarbij ontvangt u instructies over de verdere gang van zaken.

Illegale kap 

Als de gemeente constateert dat u zonder toestemming of vergunning een boom gekapt hebt, kunt u een boete plus een herplantplicht opgelegd krijgen.

Meer informatie

Mocht u na deze informatie nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen of onze speciale website over dit onderwerp raadplegen: www.kapvergunning-achterhoek.nl.

ERES Boomverzorging

Nijverheidsweg 7
7021 BX Zelhem (Gelderland)
Telefoon 0314-361341
info@eresboomverzorging.nl

ISAKPBGroenkeur

Volg ons via: